Aktuálně používáte starou verzi prohlížeče Internet Explorer. Nějaké části tohoto webu proto nemusejí fungovat zcela správně. Aktualizujte prosím svůj prohlížeč na nejnovější verzi.

Obchodní podmínky

Merch Master s.r.o.
IČO: 08266964
se sídlem
Žateckých 761/8, Praha 140 00
Úřad městské části Praha 4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.merchmaster.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Merch Master, se sídlem Žateckých 761/8, Praha 140 00, identifikační číslo: 01434691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206066 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Dále tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dohody o spolupráci (dále jen „dohoda o spolupráci“) s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.merchmaster.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Prodej zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu je veden formou časově omezeným (dále jen „prodejní doba“) prodejem řady zboží se shodným potiskem, které bude vyrobeno pouze v případě dostatečného zájmu o tuto řadu zboží s konkrétním potiskem. Zboží bude vyrobeno v případě, když prodávající obdrží alespoň dostatečný počet objednávek (dále jen „cíl kampaně“), odpovídající počet plateb na svůj bankovní účet a odešle kupujícímu potvrzení o úspěšném přijetí objednávky (dále jen „úspěšná kampaň“) na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tímto vznikne mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah ošetřený kupní smlouvou. V případě, kdy prodávající v průběhu prodejní doby neobdrží dostatečný počet objednávek, nebudou objednávky kupujících přijaty a nevznikne mezi prodávajícím a kupujícím smluvní vztah ošetřený kupní smlouvou. Cíl kampaně a prodejní dobu nastaví uživatel, který kampaň založil (dále jen „autor kampaně“) prostřednictvím programu, sloužícího k navržení a specifikaci parametrů kampaně (dále jen „editor“), přístupného na webovém rozhraní obchodu. Kupující před odesláním objednávky zvolí parametry zboží podle svých osobních preferencí. A to kromě již stanoveného motivu potisku také druh potištěného zboží, barvu a velikosti zboží. (odstavec 1.2. dále jen „kampaň“)

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží i uzavřít dohodu o spolupráci (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Právo duševního vlastnictví

3.1. Autor kampaně nesmí využívat webové rozhraní obchodu prodávajícího k prodeji zboží porušující práva duševního vlastnictví třetí osoby. Vložením jakéhokoliv souboru či díla prostřednictvím editoru autor kampaně prohlašuje, že vlastní veškerá práva k užití tohoto díla a zároveň je oprávněn poskytnout veškerá práva k užití tohoto díla prodávajícímu. Zároveň vložením jakéhokoliv souboru či díla prostřednictvím editoru autor kampaně uděluje prodávajícímu veškerá práva k užití tohoto díla. V případě, že autor kampaně taková práva nevlastní, nese autor kampaně plnou zodpovědnost za škody způsobené třetí straně.

3.2. Jakákoliv stížnost na porušení práva duševního vlastnictví bude posuzována individuálně. Pro případ vznesení takové stížnosti lze kontaktovat prodávajícího na adrese: [email protected]

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit kampaň porušující duševní vlastnictví třetí strany, případně převést práva k vedení kampaně a provizi z kampaně třetí straně.

3.4. Všechna umělecká díla a písma přístupná v rozhraní editoru jsou autorovi kampaně k dispozici pouze pro vytvoření kampaně a prodej zboží na webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Užitím, úpravou ani jakoukoliv derivací těchto uměleckých děl a písem autor kampaně nenabývá autorských práv k dílu.

4. Provizní systém

4.1. Vyplněním registračního formuláře a spuštěním kampaně souhlasí autor kampaně s podmínkami provizního systému a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s prodávajícím na dobu neurčitou.

4.2. Autor kampaně prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům a že při registraci uvedl platné údaje.

4.3. Autor kampaně založí pomocí editoru kampaň a následně propaguje prodej zboží přes webové rozhraní obchodu prodávajícího tak, aby nepoškodil dobré jméno prodávajícího.

4.4. Prodávající se zavazuje vyplatit autorovi kampaně provizi z každého obchodu, který bude proveden kupujícím v souvislosti s konkrétní úspěšnou kampaní založenou autorem kampaně.

4.5. Samotná provize bude autorovi kampaně připsána až ve chvíli, kdy bude objednané zboží kupujícím plně uhrazeno a oprávněnost provize bude prodávajícím schválena. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech oprávněnost provize neschválit.

4.6. V případě neuhrazení objednávky, stornování objednávky či navrácení zboží kupujícím z jakékoliv příčiny, zaniká autorovi kampaně nárok na provizi z tohoto obchodu.

4.7. Výši své provize určuje autor kampaně při navrhování kampaně v editoru, či osobní domluvou s prodávajícím. Výši aktuální připsané provize může autor kampaně sledovat v rozhraní svého uživatelského účtu.

4.8. Vyúčtování provize se provádí na žádost autora kampaně. Minimální částka pro vyplacení provize činí 500 Kč.

4.9. Provize může být autorovi kampaně vyplacena formou vystavené provizní faktury, pokud se jedná o právnickou osobu. Případně může být provize vyplacena formou žádosti o vyplacení provize, podepsanou a zaslanou poštou na adresu prodávajícího. Formulář této žádosti poskytne prodávající autorovi kampaně při žádosti o vyplacení provize.

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ a úspěšným dokončením platby převodem nebo v rozhraní platební brány GP webpay či PayPal. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo snížit v průběhu doby prodeje cíl kampaně tak, aby kampaň dosáhla cíle kampaně a stala s úspěšnou kampaní.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat prodejní dobu kampaní či měnit hodnoty ukazatele počtu prodaných kusů, dle svého uvážení a případně (ale ne výhradně) po dohodě s autorem kampaně.

5.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká pouze v případě úspěšné kampaně doručením úspěšného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal; bezhotovostně platební kartou; bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu;

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet platbu zadanou kupujícím až do doby, kdy bude splněn cíl související kampaně a kampaň se stane úspěšnou. Pokud tato situace nenastane, prodávající platbu stornuje. V případě platby převodem, prodávající příjme platbu přímo. Kupující nese náklady ze všech poplatků spojených s bankovním převodem. V případě neúspěchu kampaně prodávající vrátí kupujícímu příslušnou částku, že které byly uhrazeny poplatky související s převodem peněz.

6.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a to včetně výběru potisku, druhu zboží, barvy a velikosti zboží, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající se zavazuje doručit koupené zboží na adresu kupujícího nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od ukončení kampaně.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Po ukončení úspěšné kampaně bude velikost potisku změněna tak, aby odpovídala zboží nejmenší velikosti, které bylo v souvislosti s touto konkrétní kampani zakoupeno.

9.2. Barvy navrhnutého potisku budou po ukončení úspěšné kampaně převedeny tak, aby odpovídaly vzorníku Pantone. Mohou se tedy lišit od předlohy.

9.3. Potištěné zboží nemusí být vždy stejné značky ani střihu, ale vždy musí odpovídat stejným standardům kvality.

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.6. Ustanovení uvedená v čl. 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a soubor údajů poskytnutých službou Facebook a Google (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Žateckých 761/8, Praha 140 00, adresa elektronické pošty [email protected].

V Praze dne 1. 7. 2016